logo
تست تشخیص اتیسم

تست تشخیص اتیسم
"مشکلات کودک در تعاملات اجتماعی"
1-داشتن تماس چشمی ضعیف یا خیره شدن از گوشه های چشم به اشیاء
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
2-بی اعتنایی کامل زمانی که مورد خطاب قرار میگیرد (سرش را سمت صدا بر نمیگرداند)
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
3-از صدا ها (صدای جاروبرقی,سشوار,هواکش)ترس شدید دارد و در مقابل صداها گوش هایش را میگیرد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
4-کناره گیری از دنیای پیرامون دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
5-هیچ کنجکاوی درباره محیط اطراف نشان نمیدهد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
6-تظاهرات و ژست های صورت کودک تناسبی با موقعیت ها ندارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
7-بدون دلیل مناسب میگرید یا میخندد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
8-قشقرق,فریاد و واکنش افراطی یا بدون دلیل دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
9-نسبت به درد بی اعتنا است.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
10-علاقه به اینکه توسط دیگران لمس شود را ندارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
11-از ازدحام جمعیت تنفر دارد و در رستوران ها و سوپر مارکت هاایجاد مشکل میکند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
12-بدون دلیل مناسب اضطراب و ترس شدید دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
13-پاسخ های هیجانی و عاطفی کودک تناسبی با موقعیت ندارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
14-اظهار شعف و لذت غیر طبیعی را نشان میدهد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
15-فاقد توانایی در تقلید کردن است.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
"مشکلات کودک در زمینه تاخیر زبان و گفتار"
1-گفتار خود را از دست داده.
2-صدا های نا هنجار تولید و جیغ های کودکانه دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
3-صدای بلندتر از حد نیاز تولید میکند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
4-تکرار فراوان کلمات و سخنان بی مفهوم و معنا دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
5-در فهم و درک موضوعات اساسی مشکل دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
6-زمانی که چیزی را میخواهد,دست والدین را میگیرد و به جای مورد نظر میبرد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
7-در بیان نیازها و تمایلات خود و نیز استفاده از ژست ها مشکل دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
8-در شروع خود انگیخته برای گفتار و ارتباط ناتوان است.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
9-کلماتی که میشنود یا لغاتی را که از تبلیغات میشنود زیاد تکرار میکند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
10-یک لغت یا عبارت را بارها تکرار میکند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
11-قادر به ادامه ی گفتگو نمیباشد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
12-گفتار کودک یکنواخت و دارای مکث های اشتباه میباشد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
13-شبیه بچه های خیلی کوچک صحبت میکند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
14-از زبان به صورت نا مناسب استفاده میکند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
 
مشکلات رفتاری – بازی های سمبولیک غیر عادی
1-با دست های خود حرکت کلیشه ای بال زدن را انجام میدهد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
2-سرش را به دیوار یا به هرچیز دیگری میگوید.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
3-رفتار خود آزارانه که منجر به آسیب و درد میشود دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
4-راه رفتن روی پنجه دارد.وضعیت اندامی و حرکتی دست و پا چلفتی دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
5-اسباب بازی ها را در یک ردیف میچیند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
6-اسباب بازی ها را بو میکند,به هم میزند, میلیسد و یا استفاده های نا مناسب دیگر میکند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
7-به جزء یا اجزای کوچک یک اسباب بازی علاقه دارد( برای مثال چرخ ماشین)
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
8-اشتغال وسواس با اشیاء و موضوعات دارد(مانند قطارها, آب و هوا , اعداد,تاریخ ها)
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
9-اشیاء و یا خود را میچرخاند و یا جذب و فریفته ی اشیاء در حال چرخش میشود.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
10-علایق محدود دارد (برای مثال بار ها و بار ها یک فیلم را نگاه میکند)
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
11-گفتگو یا رفتار های تکراری و ملال آور را به سختی میتواند متوقف کند.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
12-دلبستگی به اشیاء و موضوعات غیر معمول(مانند چوب ها ,سنگ,نخ و مو )دارد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
13-لجاجت و پا فشاری در مورد اعمال روزانه از خود نشان میدهد.
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
14-ذائقه ی محدودی نسبت به شکل,فرم و غلظت مواد دارد.(از خوردن جامدات امتناع میکند)
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
15-نسبت به گروه هم سن خود توانایی های برجسته دارد(مانند خواندن زود هنگام)
ندارد
خیلی کم
کم
متوسط
شدید
 

گزینه ی ندارد :نمره ی 0 منظور میگردد.
خیلی کم :نمره ی 1 منظور میشود.
کم: نمره ی 2 منظور میگردد.
متوسط:نمره ی 3 میگردد.
شدید:نمره ی 4 منظور میگردد.
 
بین 0-49 اختلال ندارد.
بین 50-100 به میزان کم اختلال دارد.
بین 100-150 به میزان کم اختلال دارد.
<150 اختلال شدید دارد.

بازگشت